Add Thawte SSL Web Server to basket

Common name

SANs

Servertype

Duration