Add Sectigo OV SSL Wildcard to basket

Common name

SANs

Servertype

Duration